Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų rodikliai
Eil. Nr. Rodiklis   2020 m  2021 m
I pusmetis
2021m
II pusmetis
1. Bendra viešiesiems pirkimams išleidžiama suma Eur suma eur. 757136,34 491797 199743,77
kiekis vnt. 64 42 21
2. Centarlizuoti pirkimai        
2.1. Centarlizuotų pirkimų skaičiaus dalis nuo visų pirkimų skaičiaus proc. 10,94 19,05 52,38
kiekis vnt. 7 8 11
2.2. Centarlizuotų pirkimų vertės dalis nuo visų pirkimų vertės proc. 12,74 20,35 40,67
suma eur. 96471,94 100095,02 81242,27
3. Atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusių pirkimų skaičiaus, procentais   0 0 0
4. Pirkimų iš "vieno tiekėjo" skaičiaus dalis, procentais (be mažos vertės pirkimų, kurių vertė iki 10 000 eurų be PVM   0 0 0