Veiklos sritys

Viešoji įstaiga Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Rokiškio rajono savivaldybės turto įsteigta viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais pagal Įstaigai suteiktą licenciją. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas tenkinti viešuosius interesus sveikatos priežiūros srityje.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gyventojų sergamumo ir mirtingumo mažinimas, teikiant prieinamas ir kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį.

Siekdama savo tikslų, įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama veikla pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

 • bendrosios praktikos gydytojų veikla (86.21);
 • gydytojų specialistų veikla (86.22);
 • odontologinės praktikos veikla (86.23);
 • viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);
 • medicinos laboratorijų veikla (86.90.30).

Įstaigos veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios teikiamos pagal įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas.

Savo tikslams pasiekti įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių veikla:

 • ūkine - komercine veikla;
 • personalo darbo ir poilsio sąlygas gerinanti veikla;
 • pacientų sveikatos priežiūros sąlygas gerinanti veikla;
 • konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas;
 • kita niekur nepriskirta, asmens aptarnavimo veikla;
 • įstaigos veiklai užtikrinti reikalingų specialistų pritraukimo veikla.

Įstatymų nustatytais atvejais įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.