Prisirašymas prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos

  • Titulinis
  • Paslaugos
  • Prisirašymas prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Prisirašymas prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos

    

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (PASPĮ), įskaitant ir gydymo įstaigą, teikiančią pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (toliau vadinama Psichikos sveikatos centru).

Pasirinkęs PASPĮ ir konkretų gydytoją (šeimos gydytoją ar vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją), taip pat Psichikos sveikatos centrą ir gydytoją psichiatrą (psichikos sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos ir toje pačioje PASPĮ), asmuo (globėjas) užpildo, pasirašo ir pateikia prašymą  gydytis pasirinktose  gydymo įstaigose (forma Nr. 025-025-1/a). Prašymas pagal šią formą gali būti pateikiamas vienu iš nurodytų būdų:

  • atvykus į  Rokiškio PASPĮ – registratūroje arba statistikos kabinete ( 318 kab.) , atvykus į įstaigos padalinius – registratūroje ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • formą Nr. 025-025/-1a,   pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu, atsiųsti adresu [email protected].
  • per Elektroninės valdžios vartus arba kitu elektroniniu būdu, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą, prisijungus prie PASPĮ, teikiančios šeimos gydytojo komandos paslaugas, ir Psichikos sveikatos centro elektroninės interaktyvios prisirašymo paslaugos, formą Nr. 025-025-1/a užpildžius ir pateikus elektroniniu būdu https://manosveikata.spi.is/
  • paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • PASPĮ, teikiančios šeimos gydytojo komandos paslaugas, ir Psichikos sveikatos centro nurodytu elektroniniu paštu, pateikiant pasirašytą nuskenuotą ar nufotografuotą formą Nr. 025-025-1/a ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Šis papunktis taikomas tik tuo atveju, jei šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas ir asmuo negali pateikti prašymo kitais nurodytais būdais. Asmuo formos Nr. 025-025-1/a originalą per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) turi pateikti (tiesiogiai atvykęs, paštu ar per pasiuntinį) PASPĮ , prie kurio prisirašė.

     Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jei asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du PASPĮ darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka.

     PASPĮ, gavusi prašymą, pateikia asmeniui (globėjui) gydymo įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas toje savivaldybėje, sąrašą (pagal ligonių kasų interneto svetainės duomenis). Pacientas iš šio sąrašo renkasi gydymo įstaigą, teikiančią psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

     Tuo atveju, kai gyventojas, pasirinkdamas PASPĮ, atsisako prisirašyti prie konkretaus Psichikos sveikatos centro, gydytojo psichiatro, jis priskiriamas tai pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiai gydymo įstaigai, su kuria PASPĮ yra sudariusi sutartį.

     Pakeisti PASPĮ ar Psichikos sveikatos centrą galima pateikus prašymą kitai pasirinktai gydymo įstaigai. Tokio prašymo pagrindu asmuo yra įtraukiamas į naujai pasirinktos gydymo įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą. Iš ankstesnės įstaigos sąrašo jis išbraukiamas be atskiro prašymo. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ, jo asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) perduodama naujai pasirinktai įstaigai, šiai pateikus nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-3/a). Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, prie kurios prisirašo, moka 0,29 Eur mokestį.

Prisirašius prie PASPĮ ir Psichikos sveikatos centro, juos keisti galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo dienos. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus. Tačiau minėti asmenys nėra atleidžiami nuo 0,29 euro mokesčio už prisirašymo dokumentų tvarkymą.

     Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą gydymo įstaigą anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, – jie moka 0,29 euro mokestį.

     Asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios gydymo įstaigos gydytoją, registravimas.

Pacientas, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje gydymo įstaigoje, pildo nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-2/a).

Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija turi pasirūpinti gyventojų aptarnavimu. PASPĮ administracija skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jeigu pacientas nepasirenka kitaip.

Gydytojų sąrašas, pas kuriuos gali prisirašyti pacientas nuotoliu:

Rokiškio poliklinika:
Edita Baltrūnaitė - šeimos gydytoja
Virginija Daščioraitė – vidaus ligų gydytoja
Marijona Rudnickienė – vidaus ligų gydytoja
Žydrūnė Jakštonienė – vaikų ligų gydytoja
Zita Kapušinskienė – vaikų ligų gydytoja
Audronė Petkevičienė – vaikų ligų gydytoja
Asta Drazdauskaitė - šeimos gydytoja

Obelių ambulatorija:
Gintarė Baronienė – šeimos gydytoja
Irena Saikalienė - šeimos gydytoja

Pandėlio ambulatorija:
Laura Gabrėnienė - šeimos gydytoja
Vladimiras Tichonovas - šeimos gydytojas
Vitalijus Juška – vaikų ligų gydytojas

Juodupės ambulatorija:
Ramutė Mockaitytė – vidaus ligų gydytoja

Laibgalių BPG:
Vladimiras Tichonovas - šeimos gydytojas
Miglė Giriūnienė - šeimos gydytoja

Panemunėlio BPG:
Vita Kirslienė – šeimos gydytoja
Įsidėmėtina!
    

     PSD gydymo įstaigose tikrinamas pagal gyventojo asmens kodą. Jei gyventojas jo neturi – pagal identifikacinį numerį, kuris suteikiamas PSD apdraustam asmeniui be asmens kodo tuo metu, kai jam išduodamas PSD pažymėjimas.

Gydymo įstaigose asmenys privalo pateikti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus – jei kreipiasi asmens atstovas.

     Jei asmuo deklaruoja išvykimą iš Lietuvos, o po kurio laiko grįžta ir vėl deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvoje, jis turi apsidrausti PSD bei iš naujo prisirašyti prie PASPĮ ir Psichikos sveikatos centro. Iš naujo prisirašyti turi ir 18 metų