Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
Duomenų apsaugos pareigūnas
Duomenų apsaugos pareigūnas

VšĮ Rokiškio PASPC duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
el. p. duomenu.apsauga@rokiskiopaspc.lt, tel. (8 615) 84 553.