Elgesio kodeksas

Elgesio kodeksas

PATVIRTINTA

VšĮ Rokiškio PASPC direktorės 2014-01-09 įsakymu Nr. VK-5

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (toliau – PASPC) darbuotojų elgesio kodeksas (toliau – Kodeksas) nustato pagrindinius PASPC darbuotojų elgesio principus, kurių jie privalo laikytis, darbo metu.
2. Kodekso tikslas – kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius PASPC darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pacientais ir jų atstovais, didinti PASPC darbuotojų autoritetą visuomenėje, pacientų ir jų atstovų pasitikėjimą PASPC.
3. Šis Kodeksas tvirtinamas direktoriaus įsakymu ir skelbiamas viešai.

4. Kodekse vartojamos sąvokos:
4.1. Asmeninis suinteresuotumas – moralinis įsipareigojimas, turtinė ir neturtinė nauda arba kitas panašaus pobūdžio interesas, kuris būtų palankus jam asmeniškai arba jam artimiems asmenims.
4.2. Diskreditavimas – tokie darbuotojo veiksmai, kurie visuomenės akyse akivaizdžiai kenkia PASPC autoritetui, griauna pasitikėjimą juo, kompromituoja. Diskredituojama gali būti tiek veikimu, tiek neveikimu.
4.3. Dovana – laikomas bet kuris materialinę vertę turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, siūloma ir/ar suteikiama asmens sveikatos priežiūros specialistui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams.
4.4. Interesų konfliktas – tai situacija, kai darbuotojas privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kuris susijęs su jo privačiais interesais.
4.5. Įžeidimas – tai situacija, kai darbuotojas viešai / neviešai veiksmu, žodžiu ar raštu pažemino žmogaus garbę ir orumą.
4.6. Kodekso pažeidimas – šiame Kodekse nustatytų darbuotojo elgesio normų pažeidimas, padarytas tiek veikimu, tiek neveikimu dėl darbuotojo kaltės.
4.7. Privatūs interesai – tai darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos priimamiems sprendimams atliekant tarnybines pareigas.
4.8. Darbuotojui artimi asmenys – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.
4.9. Korupcija – pasiūlymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti kokią nors naudą kaip neteisėtą atlygį arba jos priėmimas už pareigų atlikimą arba neatlikimą.

II. DARBUOTOJO ELGESIO PRINCIPAI
5. Pagrindiniai darbuotojų elgesio principai turi būti tokie:
5.1. Pagarba žmogui ir valstybei;
5.2. Teisingumas ir nešališkumas;
5.3. Nesavanaudiškumas;
5.4. Dorovinis principingumas ir padorumas;
5.5. Atsakomybė ir atskaitingumas;
5.6. Skaidrumas ir viešumas;
5.7. Pavyzdingumas;
5.8. Viešųjų interesų tenkinimas ir nepiktnaudžiavimas pareigomis;
5.9. Sąžiningumas;
5.10. Tinkamas pareigų atlikimas;
5.11. Lojalumas PASPC;
5.12. Konfidencialumas.

6. Pagarbos žmogui ir valstybei principas reiškia, kad darbuotojas turi:
6.1. Gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas.
6.2. Laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant PASPC vidaus teisės aktus.
6.3. Tinkamai, rūpestingai, kvalifikuotai, atsakingai atlikti savo pareigas.
6.4. Su žmonėmis bendrauti geranoriškai ir pakančiai, nepaisant jų asmens savybių. Turtinės ar visuomeninės padėties, mandagiai elgtis su pacientais, jų atstovais, kolegomis, pavaldiniais ir kitų juridinių asmenų atstovais.
6.5. Kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar visuomenės grupės ir imtis teisėtų priemonių užkirsti kelią pastebėtai diskriminacijai.
6.6. Nedemonstruoti savo simpatijų ar antipatijų ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms.
6.7. Pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, dėmesingai reaguoti į pacientų, jų atstovų, kolegų, kitų asmenų prašymus ir siūlymus.
Šio reikalavimo privalu laikytis net sudėtingomis aplinkybėmis ar esant stresinėms situacijoms.

7. Teisingumo ir nešališkumo principas reiškia, kad darbuotojas turi:
7.1. Priimti teisingus ir pagrįstus sprendimus veikti, vadovaujantis tik viešaisiais interesais.
7.2. Eidamas pareigas, nepažeisti įstatymų, kitų teisės aktų, veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus.
7.3. Neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus.
7.4. Vienodai elgtis su visais pacientais nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų.
7.5. Konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo.
7.6. Būti objektyviu, vadovautis visų asmenų lygybės įstatymui principu; susidūrus su skirtingais asmenų reikalavimais, nedaryti nepagrįstų išimčių, interesų konfliktus spręsti atsižvelgus į viešuosius interesus, vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais.
7.7. Svarstant vidaus teisės aktų projektus, priimant sprendimus dėl darbuotojų skyrimo į pareigas ir kitoje darbinėje veikloje neturėti išankstinės nuostatos dėl atskiro asmens, asmenų grupės ar institucijos ir priimti sprendimus vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais, vengiant asmeniškumo.

8. Nesavanaudiškumo principas reiškia, kad darbuotojas turi:
8.1. Nesinaudoti savo tarnybine padėtimi, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, jei tai gali sukelti interesų konfliktą.
8.2. Nesinaudoti PASPC nuosavybe ne darbinei veiklai; taip pat nesinaudoti su darbu susijusia informacija kitaip, negu nustato įstaigos vidaus dokumentai siekiant asmeninės naudos.
8.3. Darbinėje veikloje teikti prioritetą viešiesiems interesams, įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto.
8.4. Neturėti asmeninių interesų ir nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems, draugams, vykdant darbines pareigas.
8.5. Dirbti pacientų, PASPC ir visuomenės labui.

9. Dorovinio principingumo ir padorumo principas reiškia, kad darbuotojas turi:
9.1. Elgtis nepriekaištingai ir garbingai.
9.2. Nepagrįstus prašymus atmesti taktiškai.
9.3. Nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu.
9.4. Darbinėje veikloje elgtis garbingai.
9.5. Atlikti savo pareigas vadovaujantis etiško elgesio normomis.
9.6. Nedalyvauti neteisėtuose sandoriuose ir susirinkimuose.
9.7. Netoleruoti kolegų neetiško elgesio, neprofesionalių ar neteisėtų veiksmų ir nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti.
9.8. Būti nepaperkamas, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų.
9.9. Aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruojate jokių kyšių ar dovanų davimo ir ėmimo.

10. Atsakomybės ir atskaitomybės principas reiškia, kad darbuotojas turi:
10.1. Teisės aktų nustatyta tvarka paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus ar veiksmus.
10.2. Atsisakyti vykdyti neteisėtą nurodymą ar įsakymą ir apie tai pranešti tiesioginiam vadovui.
10.3. Neturėdamas pakankamai išteklių, įgūdžių ar kompetencijos pavedimui vykdyti, apie tai nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui ar PASPC vadovui.
10.4. Asmeniškai atsakyti už savo sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes, trumpalaikių ir ilgalaikių pareiginių tikslų neįgyvendinimą.
10.5. Prisiimti dalį atsakomybės už kolegialiai priimamą sprendimą.
10.6. Atsiskaityti už savo veiklą tiesioginiam vadovui ir PASPC vadovui.

11. Skaidrumo ir viešumo principo laikymasis reiškia, kad darbuotojas turi:
11.1. Užtikrinti teisės aktų nustatytą savo veiksmų ir sprendimų viešumą, prireikus pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus.
11.2. Teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti reikiamą informaciją kitiems darbuotojams ir asmenims.

12. Pavyzdingumo principas reiškia, kad darbuotojas turi:
12.1. Savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai.
12.2. Būti tolerantiškas ir paslaugus, pagarbiai elgtis su pacientais, bendradarbiais ir kitais asmenimis, su darbu susijusias konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai.
12.3. Visada veikti profesionaliai.
12.4. Siekti žodžio ir veiksmo vienybės.
12.5. Nuolat tobulinti ir kelti savo kvalifikaciją.
12.6. Pripažinti savo darbines klaidas ir jas taisyti.
12.7. Darbo metu savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdį, bei laikytis visuotinai pripažintų etikos normų.
12.8. Nereikšti paniekos pacientams, kolegoms, pavaldiniams, vadovams, neįžeidinėti, neplūsti, nevartoti psichologinio smurto.
12.9. Nevartoti alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, nerūkyti PASPC patalpose ar jo teritorijoje.
12.10. Seksualiai nepriekabiauti ir netoleruoti kitų asmenų seksualinio priekabiavimo.
12.11. Būti tvarkingos išvaizdos. Sveikatos priežiūros specialistai privalo vilkėti specialią medicininę aprangą. Apranga turi būti švari ir tvarkinga.

13. Viešųjų interesų tenkinimo ir nepiktnaudžiavimo pareigomis principas reiškia, kad darbuotojas turi:
13.1. Priimant sprendimus ir kitoje darbinėje veikloje vadovautis tik viešaisiais interesais, einamų pareigų ir įtakos nenaudoti savo ir savo artimųjų tiesioginei ar netiesioginei naudai gauti, taip pat esamiems ir buvusiems kolegoms proteguoti.
13.2. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka laiku ir tiksliai deklaruoti savo privačius interesus, nesudaryti sąlygų viešųjų ir privačių interesų konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemonių tokiam konfliktui pašalinti, pirmenybę suteikiant viešiesiems interesams.
13.3. Nenaudoti pareigų, pažeidžiant darbo bei viešuosius interesus įdarbinant asmenį, skiriant jį į tam tikras pareigas ar skatinant, suteikiant paslaugas, kitą naudą arba sudarant su juo sutartis ar sandorius.

14. Sąžiningumo principas reiškia, kad darbuotojas turi:
14.1. Nesiimti apgaulės, sukčiavimo, korupcijos ar kitų teisės aktais uždraustų veikų.
14.2. Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų kai esama pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus.
14.3. Nenaudoti darbuotojo veiklai nustatyto laiko, PASPC darbo priemonių, finansinių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių ne įstaigos poreikiams tenkinti.
14.4. Savo darbines pareigas vykdyti nepriekaištingai, būti nepaperkamu ir nepapirkinėti kitų asmenų.

15. Tinkamo pareigų atlikimo principas reiškia, kas darbuotojai turi:
15.1. Nepiktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir turima galia, neviršyti savo kompetencijos ir veikti pagal suteiktus įgaliojimus.
15.2. Tinkamai įgyvendinti PASPC vadovo sprendimus.
15.3. Nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, o susidūrus su šio Kodekso ir kitų teisės aktų pažeidėjais padaryti viską, kas būtina, kad pažeidimai būtų nutraukti ir įstatymų nustatyta tvarka įvertinti.
15.4. Savo darbines pareigas atlikti laiku ir kvalifikuotai.
15.5. Netoleruoti neteisėto, neetiško PASPC administracijos, kolegų ir pavaldinių elgesio.

16. Lojalumas PASPC reiškia šias darbuotojo elgesio normas:
16.1. Lojalumą darbiniams įsipareigojimams ir sąžiningų tiesioginių vadovų bei PASPC administracijos nurodymų vykdymą.
16.2. Tinkamą PASPC veiklos tikslų ir siekių suvokimą, deramą jų įgyvendinimą.
16.3. PASPC administracijos informavimą apie visus atvejus, kurie turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Informacijos apie administracijos neteisėtus veiksmus ar aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo pažeidimu.

17. Konfidencialumo principas reiškia šias darbuotojo elgesio normas:
17.1. Darbuotojas įsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti.
17.2. Darbuotojui draudžiama dokumentuose ir kompiuterinėse laikmenose laikomą informaciją naudoti savo šeimos narių, kitų asmenų, verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti.
17.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojas užtikrina jam pateiktų dokumentų ir informacijos kompiuterinėse laikmenose saugumą tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ir pasinaudoti.
17.4. Informacija apie pacientą tretiesiems asmenims teikiama tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

III. DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI

18. PASPC darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami mandagumu, taktiškumu, sąžiningumu, draugiškumu ir pasitikėjimu. Darbuotojai turi padėti vieni kitiems darbinėje veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis.

19. PASPC darbuotojai privalo laikytis geranoriškumo principo, vengti:
19.1. Asmeninio įžeidinėjimo, orumo žeminimo.
19.2. Kito darbuotojo darbo menkinimo.
19.3. Apkalbų, šmeižto apie kolegas skleidimo, reputacijos menkinimo.
19.4. Neigiamų emocijų demonstravimo.

20. Darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo kolegomis, ginti juos nuo nepagrįstos kritikos ir netinkamos įtakos.
21. Darbuotojas privalo susilaikyti nuo viešų pasisakymų ar svarstymų apie kolegų atliekamas užduotis ir veiksmus, apie kitų darbuotojų asmenybę ir jų kompetenciją.
22. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypač kitų asmenų akivaizdoje, neleistinas. Į kolegą visada kreipiamasi pagarbiai.
23. Darbuotojų ir vadovų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba, geranoriškumu bei aktyvia pagalba.
24. Seksualinis priekabiavimas prie kolegų laikomas grubiu etikos ir darbo drausmės pažeidimu.
25. Darbuotojas privalo nevykdyti tiesioginio vadovo pavedimo, jei pavedimas verčia pažeisti įstatymus ir šį Kodeksą. Apie tokį pavedimą pranešama PASPC direktoriui.
26. Netoleruotinas neteisėto, netinkamo kolegų elgesio bei nekompetentingumo gynimas. Darbuotojai privalo pranešti tiesioginiam vadovui apie kolegų nekompetentingumą, neteisėtą, netinkamą elgesį.
27. PASPC padalinio vadovas savo vadovaujamame kolektyve privalo:
27.1. Netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar jo garbės ir orumo žeminimo.
27.2. Sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis.
27.3. Pastabas dėl pavaldinių klaidų ir darbo trūkumų reikšti korektiškai.
27.4. Stengtis paskirstyti darbą kolektyve tolygiai, kad būtų efektyviai panaudotos kiekvieno pavaldinio kūrybinės galimybės ir kvalifikacija.
27.5. Viešai nereikšti savo simpatijų ar antipatijų pavaldiniams ir kitiems PASPC darbuotojams.
27.6. Skatinti pavaldinius reikšti savo nuomonę darbiniais klausimais ir ją išklausyti.
27.7. Deramai įvertinti pavaldinių darbo pasiekimus.
27.8. Būti reiklus ir teisingas pavaldiniams, visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu jis turi rodyti jiems pavyzdį.
28. Darbuotojai su vadovais turi bendrauti korektiškai ir vykdyti visus teisėtus jų nurodymus. Pastebėjęs vadovo klaidą, darbuotojas turi taktiškai apie tai pranešti tam vadovui.
29. Darbo metu kilę darbuotojų tarpusavio nesutarimai turi būti išsprendžiami nedelsiant jų pačių pastangomis, į tiesioginį vadovą kreipiamasi tik kraštutiniu atveju.

IV. KODEKSO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

30. Informaciją apie PASPC darbuotojų galimus pažeidimus nagrinėja, Kodekso pažeidimų prevencines priemones nustato bei darbuotojus praktinio Kodekso taikymo klausimais konsultuoja Etikos komisija.
31. Etikos komisija sudaroma PASPC direktoriaus įsakymu ne mažiau kaip iš 5 nepriekaištingos reputacijos PASPC darbuotojų.
32. Komisija nagrinėjimo procedūrą pradeda gavusi rašytinę informaciją (tarnybinį pranešimą, darbuotojo skundą, visuomenės informavimo priemonių paskelbtą ar kitokią) apie darbuotojo galimai padarytą Kodekso pažeidimą. Komisija nagrinėjimo procedūrą gali pradėti ir savarankiškai.
33. Darbuotojo atsakomybę lengvina tai, kad jis (ji):
33.1. Savanoriškai, nelaukdamas sprendimo atlygina pažeidimu padarytą žalą.
33.2. Viešai pripažįsta kaltę, gailisi ir atsiprašo.
33.3. Padeda išaiškinti tiesą tyrimo metu.
33.4. Praneša apie kitokias dėmesio vertas atsakomybę lengvinančias aplinkybes.
34. Darbuotojo atsakomybę sunkina tai, kad jis (ji):
34.1. Per kalendorinius metus pažeidimą padarė pakartotinai.
34.2. Viešai tyčiojasi iš atliekamo tyrimo ir etiško elgesio principų.
34.3. Trukdo išaiškinti tiesą tyrimo metu, nepateikia prašomų ir jo turimų duomenų arba pateikia klaidingus.
34.4. Pažeidė daugiau nei vieną Kodekso nuostatą.

V. ATSAKOMYBĖ UŽ KODEKSO PAŽEIDIMUS

35. Sprendimą dėl nuobaudos skyrimo / neskyrimo priima PASPC direktorius Etikos komisijos, išnagrinėjusios konkretų šio Kodekso pažeidimą, teikimu.
36. Drausminės nuobaudos skiriamos Darbo kodekse nustatyta tvarka.
37. Etikos komisija, nustačiusi, kad pažeisti Kodekso reikalavimai, atsižvelgiant į pažeidimo mažareikšmingumą ar lengvinančias aplinkybes, gali apsiriboti nagrinėjimu ir siūlyti neskirti nuobaudos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Darbuotojai įsipareigoja vadovautis šiuo Kodeksu. Su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinamas kiekvienas PASPC darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinami iškart po darbo sutarties pasirašymo.